Template-info.png 틀 설명문서 [편집] [역사] [새로 고침]

만든놈 : Enzo

1 양식

{{엔조 국가 정보
| 틀너비        = 
| 외곽선색       = 
| 내부선색       = 
| 국가색        = 
| 국가글색       = 

| 아이콘        = 
| 다른이름       = 
| 다른이름색      = 
| 다른이름글색     = 
| 이름         = 
| 이름글색       = 
| 현지이름       = 
| 현지이름색      = 
| 현지이름글색     = 

| 존속기간시작     = 
| 존속기간끝      = 
| 존속기간시작2    = 
| 존속기간끝2     = 
| 존속기간시작3    = 
| 존속기간끝3     = 

| p1          = 
| flag_p1       = 
| p2          = 
| flag_p2       = 
| p3          = 
| flag_p3       = 
| p4          = 
| flag_p4       = 
| p5          = 
| flag_p5       = 
| p6          = 
| flag_p6       = 
| p7          = 
| flag_p7       = 
| p8          = 
| flag_p8       = 
| p9          = 
| flag_p9       = 
| p10         = 
| flag_p10       = 
| p11         = 
| flag_p11       = 
| p12         = 
| flag_p12       = 
| p13         = 
| flag_p13       = 
| p14         = 
| flag_p14       = 
| p15         = 
| flag_p15       = 

| s1          = 
| flag_s1       = 
| s2          = 
| flag_s2       = 
| s3          = 
| flag_s3       = 
| s4          = 
| flag_s4       = 
| s5          = 
| flag_s5       = 
| s6          = 
| flag_s6       = 
| s7          = 
| flag_s7       = 
| s8          = 
| flag_s8       = 
| s9          = 
| flag_s9       = 
| s10         = 
| flag_s10       = 
| s11         = 
| flag_s11       = 
| s12         = 
| flag_s12       = 
| s13         = 
| flag_s13       = 
| s14         = 
| flag_s14       = 
| s15         = 
| flag_s15       = 

| 국기         = 
| 국기설명       = 
| 국장         = 
| 국장설명       = 

| 국가         = 
| 국목         = 
| 국화         = 
| 국조         = 
| 표어         = 

| 지도         = 

| 수도         = 
| 최대도시       = 

| 위치지도       =
| 너비         = 
| 띄움         = 
| 말풍선        = 
| 위도         = 
| 경도         = 
| 표시         = 
| 표시크기       = 
| 꼬리표크기      = 
| 꼬리표        = 
| 위도1        = 
| 경도1        = 
| 표시1        = 
| 표시크기1      = 
| 꼬리표크기1     = 
| 꼬리표1       = 
| 위치1        = 
| 위도2        = 
| 경도2        = 
| 표시2        = 
| 표시크기2      = 
| 꼬리표크기2     = 
| 꼬리표2       = 
| 위치2        = 

| 면적         = 
| 대륙         = 
| 대륙면적순위     = 
| 세계면적순위     = 
| 대륙면적비율     = 

| 인물A직책      = 
| 인물A1        = 
| 인물A날짜1      = 
| 인물A2        = 
| 인물A날짜2      = 
| 인물A3        = 
| 인물A날짜3      = 
| 인물A4        = 
| 인물A날짜4      = 
| 인물A5        = 
| 인물A날짜5      = 
| 인물A6        = 
| 인물A날짜6      = 
| 인물A7        = 
| 인물A날짜7      = 
| 인물A8        = 
| 인물A날짜8      = 
| 인물A9        = 
| 인물A날짜9      = 
| 인물A10       = 
| 인물A날짜10     = 

| 인물B직책      = 
| 인물B1        = 
| 인물B날짜1      = 
| 인물B2        = 
| 인물B날짜2      = 
| 인물B3        = 
| 인물B날짜3      = 
| 인물B4        = 
| 인물B날짜4      = 
| 인물B5        = 
| 인물B날짜5      = 
| 인물B6        = 
| 인물B날짜6      = 
| 인물B7        = 
| 인물B날짜7      = 
| 인물B8        = 
| 인물B날짜8      = 
| 인물B9        = 
| 인물B날짜9      = 
| 인물B10       = 
| 인물B날짜10     = 

| 인물C직책      = 
| 인물C1        = 
| 인물C날짜1      = 
| 인물C2        = 
| 인물C날짜2      = 
| 인물C3        = 
| 인물C날짜3      = 
| 인물C4        = 
| 인물C날짜4      = 
| 인물C5        = 
| 인물C날짜5      = 
| 인물C6        = 
| 인물C날짜6      = 
| 인물C7        = 
| 인물C날짜7      = 
| 인물C8        = 
| 인물C날짜8      = 
| 인물C9        = 
| 인물C날짜9      = 
| 인물C10       = 
| 인물C날짜10     = 

| 인물D직책      = 
| 인물D1        = 
| 인물D날짜1      = 
| 인물D2        = 
| 인물D날짜2      = 
| 인물D3        = 
| 인물D날짜3      = 
| 인물D4        = 
| 인물D날짜4      = 
| 인물D5        = 
| 인물D날짜5      = 
| 인물D6        = 
| 인물D날짜6      = 
| 인물D7        = 
| 인물D날짜7      = 
| 인물D8        = 
| 인물D날짜8      = 
| 인물D9        = 
| 인물D날짜9      = 
| 인물D10       = 
| 인물D날짜10     = 

| 역사1        = 
| 날짜1        = 
| 역사2        = 
| 날짜2        = 
| 역사3        = 
| 날짜3        = 
| 역사4        = 
| 날짜4        = 
| 역사5        = 
| 날짜5        = 
| 역사6        = 
| 날짜6        = 
| 역사7        = 
| 날짜7        = 
| 역사8        = 
| 날짜8        = 
| 역사9        = 
| 날짜9        = 
| 역사10        = 
| 날짜10        = 
| 역사11        = 
| 날짜11        = 
| 역사12        = 
| 날짜12        = 
| 역사13        = 
| 날짜13        = 
| 역사14        = 
| 날짜14        = 
| 역사15        = 
| 날짜15        = 

| 인문표색       = 
| 인문글색       = 
| 인문버튼색      = 
| 인문버튼글색     = 
| 인문버튼내부선색   = 
| 인문버튼코드     = 

| 전체인구       = 
| 민족         = 
| 인구밀도       = 
| 출생률        = 
| 출생인구       = 
| 사망률        = 
| 사망인구       = 
| 기대수명       = 
| 성비         = 
| 남녀평등지수     = 
| 인간개발지수     = 
| 공용어        = 
| 국민어        = 
| 지역어        = 
| 공용문자       = 
| 문해율        = 
| 종교         = 
| 군대         = 
| 육군         = 
| 해군         = 
| 공군         = 
| 기타군        = 
| 예산         = 
| GDP대비       = 
| 정부재정대비     = 
| 기타         = 

| 행정구역표색     = 
| 행정구역글색     = 
| 행정구역버튼색    = 
| 행정구역버튼글색   = 
| 행정구역버튼내부선색 = 
| 행정구역버튼코드   = 

| 행정구역명칭1    = 
| 행정구역1      = 
| 행정구역명칭2    = 
| 행정구역2      = 
| 행정구역명칭3    = 
| 행정구역3      = 
| 행정구역명칭4    = 
| 행정구역4      = 
| 행정구역명칭5    = 
| 행정구역5      = 
| 특수행정구역명칭1  = 
| 특수행정구역1    = 
| 특수행정구역명칭2  = 
| 특수행정구역2    = 
| 특수행정구역명칭3  = 
| 특수행정구역3    = 
| 특수행정구역명칭4  = 
| 특수행정구역4    = 
| 특수행정구역명칭5  = 
| 특수행정구역5    = 

| 정치표색       = 
| 정치글색       = 
| 정치버튼색      = 
| 정치버튼글색     = 
| 정치버튼내부선색   = 
| 정치버튼코드     = 

| 정치체제       = 
| 입법부        = 
| 민주주의지수     = 
| 부패인식지수     = 
| 국가원수1      = 
| 국가원수명칭1    = 
| 국가원수2      = 
| 국가원수명칭2    = 
| 국가원수3      = 
| 국가원수명칭3    = 
| 국가원수4      = 
| 국가원수명칭4    = 
| 국가원수5      = 
| 국가원수명칭5    = 
| 정부요인1      = 
| 정부요인명칭1    = 
| 정부요인2      = 
| 정부요인명칭2    = 
| 정부요인3      = 
| 정부요인명칭3    = 
| 정부요인4      = 
| 정부요인명칭4    = 
| 정부요인5      = 
| 정부요인명칭5    = 
| 정부요인6      = 
| 정부요인명칭6    = 
| 정부요인7      = 
| 정부요인명칭7    = 
| 정부요인8      = 
| 정부요인명칭8    = 
| 정부요인9      = 
| 정부요인명칭9    = 
| 정부요인10      = 
| 정부요인명칭10    = 
| 정부요인11      = 
| 정부요인명칭11    = 
| 정부요인12      = 
| 정부요인명칭12    = 
| 정부요인13      = 
| 정부요인명칭13    = 
| 정부요인14      = 
| 정부요인명칭14    = 
| 정부요인15      = 
| 정부요인명칭15    = 
| 정부요인16      = 
| 정부요인명칭16    = 
| 정부요인17      = 
| 정부요인명칭17    = 
| 정부요인18      = 
| 정부요인명칭18    = 
| 정부요인19      = 
| 정부요인명칭19    = 
| 정부요인20      = 
| 정부요인명칭20    = 
| 정부요인21      = 
| 정부요인명칭21    = 
| 정부요인22      = 
| 정부요인명칭22    = 
| 정부요인23      = 
| 정부요인명칭23    = 
| 정부요인24      = 
| 정부요인명칭24    = 
| 정부요인25      = 
| 정부요인명칭25    = 
| 정부요인26      = 
| 정부요인명칭26    = 
| 정부요인27      = 
| 정부요인명칭27    = 
| 정부요인28      = 
| 정부요인명칭28    = 
| 정부요인29      = 
| 정부요인명칭29    = 
| 정부요인30      = 
| 정부요인명칭30    = 
| 여당         = 
| 연립여당       = 

| 경제표색       = 
| 경제글색       = 
| 경제버튼색      = 
| 경제버튼글색     = 
| 경제버튼내부선색   = 
| 경제버튼코드     = 

| 경제체제       = 
| 명목전체       = 
| 명목일인       = 
| PPP전체       = 
| PPP일인       = 
| 수출         = 
| 수입         = 
| 외환보유액      = 
| 신용등급       = 
| 화폐         = 
| 세입         = 
| 세출         = 
| 경제성장률      = 
| 물가상승률      = 
| 고용률        = 
| 실업률        = 
| 지니계수       = 

| 단위표색       = 
| 단위글색       = 
| 단위버튼색      = 
| 단위버튼글색     = 
| 단위버튼내부선색   = 
| 단위버튼코드     = 

| 도메인        = 
| 국가코드       = 
| 전화코드       = 
| 연호         = 
| 시간대        = 
| 일광절약시간     = 
| 도량형        = 
| 날짜형식       = 
| 통행방향       = 

| 외교표색       = 
| 외교글색       = 
| 외교버튼색      = 
| 외교버튼글색     = 
| 외교버튼내부선색   = 
| 외교버튼코드     = 

| 연합1        = 
| 가입일1       = 
| 가입승인1      = 
| 연합2        = 
| 가입일2       = 
| 가입승인2      = 
| 연합3        = 
| 가입일3       = 
| 가입승인3      = 
| 수교국        = 
| 무비자일수1     = 
| 무비자입국1     = 
| 무비자일수2     = 
| 무비자입국2     = 
| 무비자일수3     = 
| 무비자입국3     = 
| 무비자일수4     = 
| 무비자입국4     = 
| 무비자일수5     = 
| 무비자입국5     = 

| 현재국가       = 
}}

2 같이 보기

New Logo of EAW.png
돌아가기
Communist 1968
[ 에른 틀 ]
[ 엔조 틀 ]
[ 공산 틀 ]
[ 와샤 틀 ]
[ 김찬 틀 ]
[ 주니 틀 ]
[ 기타 ]
[ 에른 틀 ]
[ 엔조 틀 ]
[ 공산 틀 ]
[ 와샤 틀 ]
[ 김찬 틀 ]
[ 주니 틀 ]
[ 기타 ]
[ 에른 틀 ]
[ 엔조 틀 ]
[ 공산 틀 ]
[ 와샤 틀 ]
[ 김찬 틀 ]
[ 주니 틀 ]
[ 기타 ]
[ 에른 틀 ]
[ 엔조 틀 ]
[ 공산 틀 ]
[ 와샤 틀 ]
[ 김찬 틀 ]
[ 주니 틀 ]
[ 기타 ]
[ 에른 틀 ]
[ 엔조 틀 ]
[ 공산 틀 ]
[ 와샤 틀 ]
[ 김찬 틀 ]
[ 주니 틀 ]
[ 기타 ]
에른스트의 아무튼 공방 즉, 공방제이위키의 인정 단체이며, 틀 제작 및 보급, 관리하는 단체입니다. 또한, 같이 단체를 운영할 종업원을 항시 모집 중입니다.
신청은 에른스트의 담벼락에 남겨주십시오.